Main Menu Top Menu

Staf Pengajar

STAF PENDIDIK

PROGRAM STUDI

PPDS ILMU KEDOKTERAN JIWA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

 

Staf Pengajar

Staf Pengajar Prodi PPDS Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran UNS

 1. Ibrahim Nuhriawangsa, dr., SpS., SpKJ (K)
 2. Dr. Much Syamsulhadi, dr., SpKJ (K)
 3. Dr. Aris Sudiyanto, dr., SpKJ (K)
 4. Dr. Moh Fanani, dr., SpKJ (K)
 5. Yusvick M Hadin, dr., SpKJ
 6. Mardiatmi Susilohati, dr., SpKJ (K)
 7. Djoko Suwito, dr., SpKJ
 8. Machmuroch, Dra., MS
 9. IGB Indro Nugroho, dr., SpKJ
 10. Gst Ayu Maharatih, dr., SpKJ (K)., M.Kes
 11. Debree Septiawan, dr., SpKJ., M.Kes
 12. Istar Yuliadi, dr., Msi., FIAS
 13. Rohmaningtyas HS, dr., SpKJ., M.Kes
 14. Rh Budhi Muljanto, dr., SpKJ
 15. Abdurrahman Ama, dr., SpKJ
 16. Maria Rini I, dr., SpKJ
 17. Agung Priatmaja, dr., SpKJ
 18. Aliyah Himawati, dr., SpKJ
 19. Wahyu Nur Ambarwati, dr., SpKJ
 20. Setyowati Raharjo, dr., SpKJ
 21. Adriesti Herdaetha, dr., SpKJ